Stadgar

Stadgar för Kronobergs Genealogiska Förening

Antagna vid föreningens bildande i september 1982 och ändrade den 7 november 1987, den 16 februari 1988, den 25 februari 1995 och 11 februari 2012.

§ 1 Föreningens namn är Kronobergs Genealogiska Förening, förkortat KGF (härnedan kallad föreningen). Föreningen har sitt säte i Växjö. Föreningen kan vara ansluten till Sveriges släktforskarförbund.

§ 2 Föreningen som är en ideell förening, har till ändamål att främja släktforskning.

§ 3 Varje fysisk person med intresse för släktforskning äger att inträda i föreningen. Med fysisk person jämställs institution, släkt- och hembygds-förening.

§ 4 Föreningens verksamhet utövas genom
• årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ,
• styrelsen, som är föreningens verkställande organ, – styrelsen bevakar föreningens intressen och kan även verka genom utskott.

§ 5 Föreningens styrelse består av ordförande och minst sex ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer.

§ 6 
Styrelsen, som sammanträder på ordförandens kallelse, må ej fatta beslut om ej minst halva antalet ledamöter, inkl. ordförande eller vice ordförande, är närvarande.

§ 7 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
Räkenskaper, protokoll och årsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

§ 8 Ordinarie årsmöte hålls årligen senast under februari månad. Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna eller minst en femtedel (1/5) av medlemmarna kräver det.

 

§ 9 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
3. Val av sekreterare för mötets förhandlingar.
4.Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
5. Fastställande av dagordning.
6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Föredragande av revisorernas berättelse.
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Fastställande av medlemsavgift.
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget.
12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet.
13. Val av ordförande för föreningen.
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter, (ordinarie och suppleanter).
15. Val av styrelseledamöter.
16. Val av revisorer och två revisorssuppleanter för kommande verksamhetsperiod.
17. Fastställande av antal ledamöter i valberedning.
18. Val av valberedning och sammankallande ledamot i denna.
19. Övriga ärenden.
20. Mötets avslutande.

§ 10 Motioner och förslag till årsmötet skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§ 11 Kallelse och föredragningslista till årsmöte eller extra möte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet.

§ 12 Vid extra årsmöte får endast förekomma ärenden som angivits i kallelsen.

§ 13 Val förrättas med slutna valsedlar om så yrkas, men annars, liksom vid all omröstning i andra frågor, öppet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som ordföranden biträder. 

§ 14 Ändring av, eller tillägg, till dessa stadgar skall beslutas av ordinarie årsmöte. För beslut därom fordras minst två tredjedelar (2/3) av avgivna röster.

§ 15 För upplösning av föreningen fordras beslut därom på två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst tre fjärdedelar (3/4) av avgivna röster.

Rev. 2012-02-11

För att spara eller skriva ut stadgarna som PDF.

Sidan uppdaterad 2020-10-26
Om oss
Kronobergs Genealogiska Förening bildades i september 1982 i Växjö och är en ideell förening med uppgift att främja släktforskningen i Kronobergs län.
Kontaktinfo
Scroll to Top